views

สอนยื่น e-Wage ประกันสังคม

e-Wage คือระบบรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน ผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคม (www.sso.go.th) ซึ่งระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นายจ้างสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ แทนการกรอกเอกสารแบบ กท.20ก (ดังนั้นยื่น e-Wage แล้วจะไม่ต้องยื่น กท.20ก ซ้ำอีก)

นายจ้างจะต้องรายงานค่าจ้างภายในวันที่ 25 ก.พ. 65 จากนั้นพิมพ์ใบชำระเงินกองทุนทดแทน (กท.25ค) ชำระภายในวันที่ 31 มี.ค. 65


February 8, 2022
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ