views

ระบบการทำงานเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์เงิน

มาดูกระบวนการของเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์เงินทดลองจ่ายกันเลยครับ

กำหนดระเบียบการเบิก และ การเคลียร์เงินทดรองจ่าย

  • เงินทดรองจ่ายมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการดำเนินงานทางธุรกิจ
  • ผู้ขอเบิกเงินทดรองจ่ายจะต้องกรอกแบบฟอร์ม “ใบเบิกเงินทดรองจ่าย” ส่งให้หัวหน้าแผนกอนุมัติ และทำการขอเบิกเงินกับแผนกบัญชีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า XX วันก่อนวันที่ต้องการใช้เงินทดรองจ่าย
  • การจ่ายเงินทดรองจ่ายจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อผู้เบิกเงินทดรองจ่าย หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เบิกเงินทดรองจ่ายเท่านั้น
  • ผู้ขอเบิกจะต้องเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการรายจ่าย สำหรับใช้ประกอบการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
  • ผู้ขอเบิกจะต้องเคลียร์เงินทดรองจ่ายภายใน 15 วันหลังจากวันที่เสร็จสิ้นกิจกรรม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม - ใบเบิกเงินทดรองจ่าย

ตัวอย่างแบบฟอร์ม - ใบเคลียร์เงินทดรองจ่าย

จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองและติดตามทวงถาม


4 ก.พ. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ