views

รายจ่ายตามระเบียบของบริษัทรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่ต้องห้ามดูยังไง

HIGHLIGHTS
การจ่ายเงินตามระเบียบและตามมติที่ประชุมของบริษัท ต้องห้ามไม่ต้องห้ามดูยังไง มีหลักดูง่ายๆ ดังนี้ 1. มีระเบียบใช้บังคับเป็นการทั่วไปในบริษัทหรือไม่? 2. เป็นรายจ่ายเพื่อประโยชน์ในการหารายได้หรือใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือไม่? 3. รายจ่ายต้องไม่มีลักษณะเป็นรายจ่ายส่วนตัว หรือการให้โดยเสน่หาหรือไม่? ซึ่งถ้าหากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 99.99999% ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามแน่นอนครับ

การจ่ายเงินตามระเบียบและตามมติที่ประชุมของบริษัท รายจ่ายต้องห้ามหรือไม่ต้องห้ามนั้น มีหลักดูง่ายๆ ดังนี้

  • มีระเบียบใช้บังคับเป็นการทั่วไปในบริษัท
  • เป็นรายจ่ายเพื่อประโยชน์ในการหารายได้หรือใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
  • รายจ่ายต้องไม่มีลักษณะเป็นรายจ่ายส่วนตัว หรือการให้โดยเสน่หา

February 10, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ