views

รายได้ลดลงต้องปิดสาขา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

HIGHLIGHTS
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง ความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตร หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

เอกสารสำหรับยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1.คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2.แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3.รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4.หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
5.สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
6.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
7.หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์10 บาท)

เอกสารสำหรับยื่นกรมสรรพากร
เอกสารที่ใช้ยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ภ.พ.09
2.แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01
3.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (เดิม)
4.หนังสือมอบอำนาจ(ปิดอากรแสตมป์) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6.สำเนาหนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มีการแก้ไข
7.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับยื่นประกันสังคม
1.แบบเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง สปส. 6-15 จำนวน 1 ฉบับ
*เอกสารประกอบการพิจารณา (ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้)

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบนะครับ

ที่มา
https://dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_change_02.pdf
http://download.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/vat/VAT09.pdf
http://www.oic.go.th


February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ