views

รายได้ 5 ล้าน (กำไร 20%) บุคคลกับบริษัทใครเสียเงินมากกว่ากัน

สมมุติฐานเพิ่มเติมให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด

1.บริษัทเป็น SME
2.บุคคลเลือกเสียแบบหักค่าใช้จ่ายตามจริง
3.รายได้ 5 ล้าน (กำไร 20%) รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 1,000,000 บาท
4.บริษัทมีค่าใช้จ่ายทำบัญชี + ตรวจสอบบัญชี = 30,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ : บริษัทมีผลกำไรถ้าเจ้าของอยากจะนำเงินออกมาใช้จะต้องเสียภาษีเงินปันผลอีก 10% ของเงินปันผลที่จ่าย


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ