views

วางแผนภาษีง่ายๆ ด้วยตัวเอง

“ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ” เป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดในการวางแผนภาษี หลายครั้งที่ผู้ประกอบการสร้างแผนธุรกิจขึ้นมาแต่ลืมที่จะใส่ภาษีเข้าไปในแผนธุรกิจนั้น โดยเฉพาะ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” พอดำเนินกิจการจริงต้องบวก VAT เข้าไปในราคาขายก็ทำให้ไม่สามารถแข่งขับกับคู่แข่งได้ พอจะตั้งราคาขายเท่าเดิมแล้วควักเนื้อจ่าย VAT แทนลูกค้าเอง กำไรก็บางมากจนไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินกิจการต่อ รวมถึงปัญหามากมายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ต้นทุนส่วนใหญ่ผู้ขายไม่เปิดบิลขายให้กับเราทำให้บริษัทเกิดปัญหาไม่มีหลักฐานมาบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย

หลายครั้งเมื่อเรานำภาษีไปใส่ในแผนธุรกิจจะพบว่าธุรกิจไม่ได้น่าทำอย่างที่เราคิดไว้ หรือธุรกิจวางแผนอยู่นั้นมีปัญหาที่จะต้องปรับแก้ไข และนี่เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนภาษีคือ “ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ”

ในการวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีลดลง ส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น เพราะเป็นภาษีที่เราสามารถบริหารจัดการให้ลดลงได้ ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นเราจะคำนวณมาจากกำไรสุทธิทางภาษีของนิติบุคคล ถ้ากำไรเยอะก็เสียภาษีเยอะ กำไรน้อยก็เสียภาษีน้อยนั้นเอง

การวางแผนภาษีง่ายๆ ฉบับของแอดมินก็คือ ผู้ประกอบการจะต้องประมาณการตัวเลขผลประกอบการให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เริ่มจากประมาณการรายได้, อัตราส่วนกำไรขั้นต้น, ค่าใช้จ่าย Fix cost, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ เพื่อคำนวณหากำไรสุทธิสำหรับนำไปคำนวณภาษี

หรือสำหรับกิจการที่ประกอบกิจการไปแล้ว ให้ผู้ประกอบการเรียกงบกำไรขาดทุนของบริษัทสะสมตั้งแต่เดือน 1 – 10 จากนักบัญชี เพื่อดูว่าปัจจุบันประกอบกิจการมา 10 เดือนแล้วบริษัทมีกำไรกี่บาท จากนั้นก็แปลงให้เป็น 12 เดือน (เอากำไร 10 เดือนไปหาร 10 * 12) นำตัวเลขกำไรที่ได้ไปคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะได้ยอดประมาณการภาษีที่จะต้องจ่ายของปีนี้- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ