views

สรุปภาระภาษี กรณีการแจก แถม และสินค้าที่ใช้ไปในการส่งเสริมการขาย


4 ก.พ. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ