views

สรุปภาษีเกี่ยวกับค่าโรงแรม

HIGHLIGHTS
ปกติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโรงแรม คือ ค่าที่พัก, ขายอาหารของโรงแรม, ภัตตาคาร, ห้องจัดเลี้ยง, ห้องสัมมนา, ค่าบริการซักรีด ฯลฯ โดยภาษีที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งแต่ละรายจ่ายก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันครับ


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ