views

สอนอ่านงบทดลอง และรายงานแยกประเภททั่วไป

ช่วงนี้เป็นเทศกาลปิดงบการเงิน และหลายสำนักงานบัญชีก็เริ่มปิดงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในสถานะผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของบริษัท เรามีหน้าที่จะต้องลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทที่นักบัญชีจัดทำขึ้นมา ว่างบการเงินถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

แอดมินอยากเชิญชวนผู้ประกอบการให้ลองตรวจสอบการจัดทำบัญชีก่อนที่จะลงลายมือชื่อ ว่างบการเงินของเรานั้นมีรายการอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ เพราะทันทีที่ส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒน์และกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้ว การแก้ไขข้อมูลต่างๆนั้นทำได้ยากมาก

ในการตรวจสอบการบันทึกบัญชีผู้ประกอบการจะต้องอ่านงบทดลอง และรายงานแยกประเภททั่วไปของกิจการให้เป็นก่อน (สำคัญมาก) ซึ่งวันนี้แอดมินได้จัดทำโพสสอบการอ่านแบบเข้าใจง่ายหวังว่าโพสนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับ


August 24, 2023
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ