views

สัดส่วนการถือหุ้น เรื่องสำคัญที่ต้องระวัง

สัดส่วนการถือหุ้นมีผลอะไรบ้าง……

20% –   สามารถเรียกร้องให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้

51% –   จำนวนเสียงขั้นต่ำสำหรับการโหวตเพื่อดำเนินการอะไรบางอย่าง เช่น การจ่ายเงินปันผล, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ (หรือเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

75% –   จำนวนเสียงขั้นต่ำสำหรับการโหวตมติพิเศษได้แก่

• การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

• การเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่

• การออกหุ้นใหม่ให้ชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่นนอกจากชำระด้วยเงิน

• การลดทุน

• การเลิกบริษัท การควบบริษัทเข้าด้วยกัน (หรือเสียงมากกว่า3ใน4ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง!


February 2, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ