views

สามีและภรรยาประกอบกิจการร่วมกัน เสียภาษีอย่างไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากกิจการมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• สามีและภรรยาสามารถยื่นภาษีรวมกันได้ (แต่ไม่ควรทำจะเสียภาษีเยอะไปทำไม)
• ถ้าแบ่งรายได้กันได้อย่างชัดเจน ว่าเป็นรายได้ของสามีจำนวนเท่าไหร่ และของภรรยาจำรวนเท่าไหร่ ให้แต่ละคนแยกกันยื่น
• ถ้าแบ่งรายได้กันไม่ได้ให้แบ่งกันคนละครึ่ง และแยกกันยื่น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ