views

สิทธิประโยชน์จ้างงานคนพิการ

HIGHLIGHTS
การจ้างงานคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ให้ปฎิบัติตามกฎหมายวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกับมาตรา 33,34,35

ลูกจ้างน้อยกว่า 100 คน ไม่ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ให้แสดงเอกสารการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อยืนยันจำนวนลูกจ้าง


February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ