views

สินค้าขาด /สินค้าเกินจากรายงานสินค้าคงเหลือ

ผ่านช่วงนับสต็อกประจำปีกันมาแล้ว หลายบริษัทเจอปัญหาสินค้าที่ตรวจนับได้จริงไม่ตรงกับรายงานสินค้าคงเหลือ จะต้องทำยังไงกันดี

1.สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

  • สินค้าขาดจากรายงานสินค้า ทางสรรพากรถือเป็นขายสินค้าจะต้องเสียภาษีขายด้วยราคาตลาดของสินค้า ณ วันที่ตรวจพบ
  • จะต้องเสียเบี้ยปรับเป็น 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสีย
  • บริษัทสามารถนำ “รายงานตรวจนับสินค้า” ใช้เป็นหลักฐานในการตัดจำนวนสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าคงเหลือ เพื่อปรับยอดคงเหลือให้ตรงกับความเป็นจริง

2.สินค้าเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

  • จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สินค้าเกินก็ผิด  T ^ T )
  • บริษัทสามารถนำ “รายงานตรวจนับสินค้า” ใช้เป็นหลักฐานในการเพิ่มจำนวนสินค้าที่เกินจากรายงานสินค้าคงเหลือ เพื่อปรับยอดคงเหลือให้ตรงกับความเป็นจริง
  • สำหรับสินค้าทีเกินเมื่อขายก็จะต้องเสียภาษีขายด้วย


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ