views

สินค้าตัวอย่าง

ส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้า : โดยไม่ได้เก็บเงินจากลูกค้า

  • กิจการจะต้องบันทึกบัญชีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น รายจ่ายต้องห้าม
  • กิจการสามารถตัดสต็อคสินค้าตัวอย่าง ได้โดยไม่ต้องเปิดใบกำกับภาษีให้กับทางลูกค้าเนื่องจากไม่ได้เก็บเงิน
  • กิจการสามารถตัดสต็อคสินค้าตัวอย่าง ได้โดยไม่ต้องบันทึกรายได้จากรายการนี้

ส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้า : โดยถือเป็นรวมเป็นของแถม ที่แถมไปพร้อมกับสินค้าที่ขายหรือบริการที่ให้
การแถมถือเป็นการจำหน่าย จ่าย โอน สินค้า ซึ่งถือเป็นการขายสินค้า กิจการจึงต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย โดยบันทึกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น ภาษีขาย
แต่มีข้อยกเว้น ถ้าไม่อยากเสียภาษีขายจากการให้ของแถมลูกค้าต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
1.มูลค่าของแถมจะต้องไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขายหรือบริการ โดยของที่แถมไม่จำเป็นจะต้องเป็นชนิดเดียวกันก็ได้
2.ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่ขายและสินค้าที่แจกหรือแถมนั้น โดยระบุรายการสินค้าที่แจกหรือแถมไว้ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันกับสินค้าที่ขาย
3.ผู้ประกอบการจะส่งมอบสินค้าที่แถมทันทีพร้อมกับการขาย หรือส่งมอบทีหลังก็ได้ (ถ้าส่งมอบทีหลังไม่ต้องออกใบกำกับภาษีซ้ำอีกรอบ)

ที่มา
https://www.taxguruthai.com


February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ