views

สู้ค่าเช่าไม่ไหว ต้องย้ายกิจการ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
 4. หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
 5. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 6. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
 7. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 8. หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์10 บาท)

ปล. สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตร หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับยื่นกรมสรรพากร

 1. แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ภ.พ.09
 2. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01
 3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (เดิม)
 4. สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ (กรณีเจ้าของให้ใช้โดยไม่ได้ค่าตอบแทน)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ
 6. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอมเช่น การเป็นเจ้าบ้านสัญญาซื้อขาย คำขอเลขที่บ้าน ใบโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าช่วง
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการของผู้ให้เช่า หรือผู้ยินยอม หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ให้เช่า)
 8. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการแห่งใหม่
 9. หนังสือมอบอำนาจ(ปิดอากรแสตมป์) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการมิได้มายื่นด้วยตนเอง)
 10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 11. สำเนาหนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มีการแก้ไข
 12. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

ปล. ต้องดูว่าจากที่เดิม จะย้ายไปไหน? ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน (ย้ายข้ามเขตหรือในเขต) หรือย้ายข้ามจังหวัด อย่าลืมว่าต้องแจ้งสรรพากรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ถ้าย้ายในเขตเดียวกัน ไม่ต้องแจ้งแขตที่ออกหรือแจ้งเข้า ให้แจ้งที่สรรพากรพื้นที่ ที่รับผิดชอบในเขตนั้น แต่ถ้าย้ายต่างเขตพื้นที่หรือข้ามจังหวัด ต้องมีการแจ้งเข้าแจ้งออกด้วย(การแจ้งเข้าหรือแจ้งออก โดยยื่นแบบ ภ.พ.09 ไม่น้อยกว่า 15 วัน) 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับยื่นประกันสังคม

 1. แบบเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้างสปส. 6-15
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 4. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 5. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากร กำหนด)

February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ