views

ส่งสินค้าออกโดยวิธีทางไปรษณีย์ ต้องเสียVATหรือไม่

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออก

การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนั้นจะถือเป็นการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7

หากผู้ประกอบการส่งออกไม่ทราบข้อกฎหมายส่งออกสินค้าโดยทางไปรษณีย์ โดยเข้าใจว่าสินค้าที่ส่งออกทุกกรณีได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 แต่อาจไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ก็ได้ อาจถูกประเมินภาษีจากเจ้าหน้าที่สรรพากรพร้อมทั้งต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการส่งออก ในกรณีดังกล่าวต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้น คือ

การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ผู้ประกอบการจะต้องมีหลักฐาน

  • สำเนาใบขนสินค้าขาออก ที่ผ่านพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร
  • หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงว่ามีการตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรในนามของผู้ประกอบการ

ดังนั้นหากผู้ประกอบการได้ส่งออกสินค้าโดยวิธีการทางไปรษณีย์โดยไม่มีหลักฐานดังกล่าวผู้ประกอบการจะไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

แต่จะถือว่าสินค้าที่ส่งโดยวิธีการทางไปรษณีย์นั้น เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรตามมาตรา 77/1 (8) แห่งประมวลรัษฎากร

ผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าสินค้าที่ส่งออกตามมาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีที่มีรายการตามที่กำหนดในมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรและจัดทำรายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) แห่งประมวลรัษฎากรอีกด้วย


February 10, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ