views

อยากเปลี่ยนจากบุคคลเป็นนิติบุคคลมีภาระภาษีอะไรบ้าง?

ทรัพย์สินเดิมธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ได้แก่

 • สินค้าสำหรับขาย
 • สังหาริมทรัพย์
 • อสังหาริมทรัพย์

จดทะเบียนบริษัทโดยชำระค่าหุ้นด้วย “ทรัพย์สิน”

สินค้าสำหรับขาย

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • เป็นเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(8)
  • สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบ
   • แบบเหมาได้ร้อยละ 60 แบบตามความเป็นจริงและสมควร (ต้องแนบเอกสาร)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีที่เป็นผู้ประกอบการการจดทะเบียนเท่านั้น)
  • ไม่ถือเป็นการขาย ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (8)(ฉ) สำหรับสินค้าคงเหลือของผู้ประกอบการที่ได้โอนกิจการทั้งหมด
  • ***ทั้งนี้ผู้รับโอนกิจการต้องอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3

สังหาริมทรัพย์

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 42(9) แห่งผลประมวลรัษฎากรสำหรับการขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือได้มาโดยไม่ได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีที่เป็นผู้ประกอบการการจดทะเบียนเท่านั้น)
  • ไม่ถือเป็นการขาย ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (8)(ฉ) สำหรับสินค้าคงเหลือของผู้ประกอบการที่ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
  • ***ทั้งนี้ผู้รับโอนกิจการต้องอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3

อสังหาริมทรัพย์

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • เป็นเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(8)
   • การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรือ
   • การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่น(เสียที่กรมที่ดินจบเลย)
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร
  • กรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
   • มีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี
   • ถือครองทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 ปี


February 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ