views

อย่าคิดสั้นวางแผนภาษีโดยการซื้อบิล

วงจรการซื้อบิล

ทำไมถึงต้องเลิกซื้อบิล

สมัย 20 ปีก่อน สรรพากรบอกว่ากิจการไหน ถ้ามีใบกำกับภาษีปลอมไม่เกิน 75% ของทั้งหมด ถ้ามาชำระภาษีจะไม่เอาผิดทางภาษี > ปลอมกันทั้งประเทศเพราะไม่กฏหมายไม่โหด

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ใครใช้ใบกำกับภาษีปลอม 1 ใบติดคุก 7 ปี  ถ้าปลอม 10 ใบติดคุก 70 ปี (แต่กฎหมายให้ติดคุกสูงสุดไม่เกิน 20 ปี)


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ