views

อากรแสตมป์กรณีการให้เช่าซื้อยานพาหนะ

HIGHLIGHTS
ถ้าพูดในเรื่องของการให้เช่าซื้อยานพาหนะแล้ว ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ กำหนดให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้ชำระอากร แต่ก็มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ สำหรับนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้เช่ายานพาหนะจะต้องชำระอากาเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ถ้าหากเป็นการให้เช่าซื้อยานพาหนะที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่อยู่ในบังคับตามข้อ 3(2)(ก) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) ดังนั้น จะนำอากรแสตมป์ปิดทับลงบนตราสาร หรือจะนำตราสารไปชำระอากรเป็นตัวเงินก็ได้

February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ