views

เขตปลอดอากร( Free Zone)

HIGHLIGHTS
เขตปลอดอากร เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

สิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากร

  • ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
  • ไม่จำกัดระยะเวลาการจัดเก็บ
  • การตรวจปล่อยสินค้าบางส่วน
  • การค้าระหว่างผู้ประกอบการภายในเขตปลอดอากร
  • สามารถทำการผลิต ผสม แปรรูป ประกอบ บรรจุภายในเขตปลอดอากร
  • ยกเว้นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมาตราฐานหรือคุณภาพต่างๆ
  • คืนเงินอากรขาออก

บริษัท B ผู้ว่าจ้างต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินได้ และนำส่งตามแบบ ภ.ง.ด.53 เว้นแต่บริษัท A ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุน


February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ