views

เงินชดใช้ค่าเสียหาย (วัตถุดิบไม่เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด)

HIGHLIGHTS
บริษัทที่สั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้ากับผู้ขายวัตถุดิบ สื่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือการทำมีข้อตกลงว่า หากวัตถุดิบไม่เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดและทำให้บริษัทเสียหาย บริษัทจะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง ซึ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ อาจจำแนกหลักๆได้ 3 กรณีดังนี้ 1)กรณีตรวจพบว่าวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนดก่อนการผลิตสินค้า 2)กรณีตรวจพบว่าวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพในขั้นตอนการผลิต 3)กรณีตรวจพบว่าวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพเมื่อได้ส่งสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ลูกค้าของบริษัทแล้ว . ในแต่ละแบบจะเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มยังไงนั้น เรามาดูกันครับ

February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ