views

เงินปันผล ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย ไม่ทำให้เสียภาษีน้อยลง

HIGHLIGHTS
การจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมเท่านั้น ไม่สามารถจ่ายจากกำไรสุทธิทางภาษีได้ ดังนั้น เงินปันผลจึงไม่สามารถทำให้เสียภาษีน้อยลงได้


February 1, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ