views

เงินได้ทั้ง 8 ประเภท

HIGHLIGHTS
เงินได้พึงประเมิน คือ ประเภทเงินได้ 8 ประเภท ตามเงื่อนไขประมวลรัษฎากร ที่ผู้มีเงินได้จะต้องเสียภาษี โดยการแบ่งกลุ่มรายได้ตามลักษณะอาชีพ หรืองานที่ทำให้เกิดเงินได้ก้อนนั้น ซึ่งทางกฎหมายมองว่าแต่ละอาชีพมีต้นทุนที่แตกต่างกัน

เงินได้พึงประเมิน คือ ประเภทเงินได้ 8 ประเภท ตามเงื่อนไขประมวลรัษฎากร ที่ผู้มีเงินได้จะต้องเสียภาษี โดยการแบ่งกลุ่มรายได้ตามลักษณะอาชีพ หรืองานที่ทำให้เกิดเงินได้ก้อนนั้น ซึ่งทางกฎหมายมองว่าแต่ละอาชีพมีต้นทุนที่แตกต่างกัน

โดยหน้าที่หลักของเงินได้ทั้ง 8 ประเภท จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้มีเงินได้จะสามารถหักค่าใช้จ่ายด้สนวิธีไหนบ้าง และสามารถหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทสูงสุดเท่าไหร่ครับ


February 2, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ