views

เปิดบริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษี

1⃣ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่ญาติกัน ดังนั้นในระหว่างเดือนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สิ้นปีก็ยังคงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ดี

2⃣ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย คือภาษีนิติบุคคลที่บริษัทจ่ายล่วงหน้าให้กับกรมสรรพากร สิ้นปีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เท่าไหร่ ก็ให้นำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักออก แล้วจ่ายส่วนต่างเพิ่ม กรณีภาษีถูกหักมากกว่าภาษีที่คำนวณได้สามารถขอคืนภาษีได้ (ถ้ากล้า)

3⃣ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นญาติกัน รายได้ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีก หรือเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (เลือกเสียแค่ 1 ภาษีเท่านั้น- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ