views

เปิดบริษัท จะต้องทำบัญชีอะไรบ้าง

HIGHLIGHTS
ตามกฏหมายแล้วนิติบุคคลจะต้องจัดทำบัญชีดังต่อไปนี้ 1.บัญชีรายวัน 2. บัญชีแยกประเภท 3. บัญชีสินค้า

ตามกฏหมายแล้วนิติบุคคลจะต้องจัดทำบัญชีดังต่อไปนี้

 1. บัญชีรายวัน (ต้องบันทึกรายการภายใน 15 วันนับจากวันที่รายการนั้นเกิดรายการ) ได้แก่
  • บัญชีเงินสด
  • บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร
  • บัญชีรายวันซื้อ
  • บัญชีรายวันขาย
  • บัญชีรายวันทั่วไป
 2. บัญชีแยกประเภท (ต้องบันทึกรายการภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น)
  • บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน
  • บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย
  • บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
  • บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
 3. บัญชีสินค้า (ต้องบันทึกรายการภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น)

กฏหมายบอกว่าบัญชีรายวันต้องบันทึกรายการภายใน 15 วันนับจากวันที่รายการนั้นเกิดรายการ


February 2, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ