views

เมื่อไหร่เราถึงจะต้องจดทะเบียนสาขาเพิ่ม???

HIGHLIGHTS
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำและให้หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย

เราจะจดทะเบียนสาขาก็ต่อเมื่อเรามีสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง

สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำและให้หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย

  • ใช้ประกอบกิจการ เช่น หน้าร้านขายสินค้า
  • ใช้ผลิต เช่น โรงงานผลิตสินค้า
  • ใช้เก็บสินค้า เช่น โกดังเก็บสินค้า

ปล.หากแต่ใช้เพียงการชั่วคราวไม่เข้าลักษณะของสถานประกอบการ ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา

กรณีต่อไปนี้ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา

•เราเป็นกิจการรับเหมาก่อสร้าง ไปก่อสร้างบ้านให้ลูกค้า หน่วยก่อสร้างชั่วคราวไม่ต้องจดทะเบียนสาขา

•จ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าให้เรา โดยไม่มีพนักงานของเราไปปฏิบัติงาน หรือให้บริการลูกค้า เมื่อผลิตเสร็จผู้รับจ้างผลิตก็ส่งสินค้าคืนให้กับเรา ไม่เข้าเงือนไขสถานประกอบการประจำ ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา

•กรณีบริษัทเช่าโกดังเก็บสินค้า และผู้รับฝากรับผิดชอบในการดูแลรักษาสินค้าของเรา ถ้าเกิดมีการเสียหาย สูญหาย ผู้รับฝากต้องรับผิดชอบเข้าลักษณะเป็นการให้บริการรับฝากทรัพย์ รวมทั้งบริษัทไม่มีสิทธิครอบครองคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บสินค้า จึงไม่ถือเป็นสถานที่เก็บสินค้าเป็นประจำ ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา

•ไปเปิดบูธขายสินค้าหรือแนะนำสินค้าตามงานแสดงสินค้าต่างๆ ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา เนื่องจากเราไม่ได้ประกอบกิจการเป็นประจำ


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ