views

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3

วันที่ 24 กันยายน 2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ผ่านเว็บไซต์ www. เราเที่ยวด้วยกัน .com

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

1️⃣ ได้รับส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้

หมายเหตุ: โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จะเป็นโครงการต่อเนื่องจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่มอบโควต้ารับสิทธิจำนวน 15 ห้องต่อคน ยกตัวอย่างเช่น นาย A ใช้สิทธิไปแล้ว 5 สิทธิ ในเฟส 1-2 ส่วนเฟส 3 จะเหลือสิทธิให้เที่ยวอีก 10 สิทธิ

2️⃣ รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out

3️⃣ คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง


November 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ