views

เสน่หากับภาษี

ภาษีการรับให้โดยเสน่หา

 “เสน่หา” แปลว่า “ความรัก” เพราะฉะนั้นการให้โดยเสน่หาคือการให้ด้วยความรักนั่นเอง และถ้าเป็นความรักส่วนใหญ่แล้ว เราก็จะไม่หวังผลตอบแทนจากการให้ใช่ไหม?

ทรัพย์สินโดยเสน่หา ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากเป็นการโดยเสน่หาเนื่องใน พิธี หรือ ตามโอกาสขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานศพ งานแต่ง งานวันเกิด งานวันขึ้นปีใหม่ งานวันครบรอบบริษัท เป็นต้น

อาจจะให้เป็น เงินสด เช็ค ที่ดิน บ้าน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ก็ได้

สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการรับให้โดยเสน่หาที่เป็นสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่สามารถคำนวณเป็นเงินนั้น กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่ได้รับ “เงินได้” ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

 • กรณีให้อสังหาริมทรัพย์
  • เงินได้ จากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือคู่สมรส*(ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
  • อัตราร้อยละ 5 เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี
 • กรณีให้สังหาริมทรัพย์
  • เงินได้ จากการอุปการะหรือจากการให้ โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือคู่สมรส*
   • อัตราร้อยละ 5 เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี
  • เงินได้ จากการให้ในพิธีหรือตามโอกาสขนบธรรมเนียมประเพณี จากคนอื่นที่ไม่ใช่ บุพการี ผู้สืบสันดานหรือคู่สมรส*
   • อัตราร้อยละ 5 เฉพาะส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี

ทั้งกรณีอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ หากผู้ให้เจตนาเพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนากิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ =>ไม่ต้องเสียภาษี

การให้ทรัพย์สินโดยเสน่หา จะต้องมีมูลค่าไม่เกินสมควร และ ให้ในพิธีหรือตามโอกาสขนบธรรมเนียมประเพณี ผู้ที่ได้รับ จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


February 11, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ