views

เอกสารบัญชี ต้องเก็บไว้กี่ปีกันแน่ ???

กรมพัฒน์

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันปิดบัญชี แต่อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้เก็บเอกสารเกิน 5 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปีได้

กรมสรรพากร

ประมวลรัษฎากร มาตรา 87/3 กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีหรือวันทำรายงาน แล้วแต่กรณี และในกรณีที่เห็นสมควรอธิบดีจะกำหนดให้เก็บและรักษาไว้เกิน 5 ปี 
ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี

สรุป 5 ปีเท่านั้น เว้นแต่…
โดนสั่งให้เก็บเพิ่มแต่ไม่เกิน 7 ปี


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ