views

ใครทำธุรกิจ ไม่คำนวนจุดคุ้มทุนถือว่าพลาด

จุดคุ้มทุน คือ จุดที่รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายพอดี

จุดคุ้มทุนมีประโยชน์ 2 อย่างดังนี้

1) อยากรู้ว่าต้องขายกี่ชิ้นถึงจะคุ้มทุน
กรณีนี้เราต้องมีราคาขายในใจอยู่แล้วว่าจะขายราคากี่บาท/ชิ้น เราต้องการหาปริมาณขายว่าจะต้องขายกี่ชิ้นถึงจะคุ้มทุน

2) อยากรู้ว่าต้องการขายชิ้นละราคาเท่าไรถึงจะคุ้มทุน
กรณีนี้จะใช้เมื่อเรามีสินค้าอยู่ในมือจำนวนที่แน่นอน รู้แล้วว่ามีของอยู่กี่ชิ้น แล้วอยากทราบว่าจะขายชิ้นละเท่าไรถึงคุ้มทุน

ตัวอย่าง: ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง มีค่าเช่าที่ขายของ 1,000 บาทต่อวัน และขายกาแฟแล้วละ 50 บาท ประมาณการต้นทุนขายแก้วละ 30 บาท จะต้องขายกี่แก้วต่อวันถึงจะคุ้มทุน

ตัวอย่าง: ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง มีค่าเช่าที่ขายของ 1,000 บาทต่อวัน คาดว่าจะขายได้ 60 แก้วต่อวัน ประมาณการต้นทุนขายแก้วละ 40 บาท จะต้องขายกี่แก้วต่อวันถึงจะคุ้มทุน


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ