views

ใครว่าสรรพากรแพ้ FB และ Google กำลังเก็บภาษีได้

สรรพากรกล่าวว่า…

“ผู้ประกอบการนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการโดยการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดรายได้ในประเทศไทย จะต้องทำตามทั้งกฎหมายของกระทรวงดิจิทัลฯ และกฎหมายของกรมสรรพากร หากไม่ดำเนินการก็จะมีความผิดทั้ง
2 กฎหมาย”

วิธีการเก็บภาษีละ
สำหรับเก็บภาษี กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละไม่เกิน 15% (เดี๋ยวได้อัตรา final จะบอกอีกที)

สรุปแบบให้เห็นภาพนโยบายการเก็บภาษี FB Google


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ