views

ใช้คอนโดเป็นที่อยู่บริษัทได้หรือไม่?

HIGHLIGHTS
ตามพ.ร.บ. อาคารชุดระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามใช้คอนโดเพื่อประกอบการค้ายกเว้นจะเป็นห้องที่มีการจัดพื้นที่ไว้โดนเฉพาะ (ส่วนใหญ่จะเป็นห้องร้านค้า) ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้คอนโดเป็นที่ตั้งบริษัทได้
(พระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ตามพ.ร.บ. อาคารชุดระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามใช้คอนโดเพื่อประกอบการค้ายกเว้นจะเป็นห้องที่มีการจัดพื้นที่ไว้โดนเฉพาะ (ส่วนใหญ่จะเป็นห้องร้านค้า) ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้คอนโดเป็นที่ตั้งบริษัทได้


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ