views

ใบกำกับภาษีใช้ได้ 6 เดือนนับอย่างไร?

หลายท่านอาจจะรู้ว่าใบกำกับภาษี เราสามารถนำใช้หักกับภาษีขายได้ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าไม่เกิน 6 เดือนนับอย่างไร วันนี้ผมเลยมาสอนวิธีการนับครับ

ข้อควรระวังภาษีซื้อที่มิได้นำมาหักในเดือนภาษีจะต้องมีสาเหตุดังต่อไปนี้

  • เหตุจำเป็นซึ่งเกิดขึ้นตามประเพณีทางการค้า
  • เหตุสุดวิสัย
  • ได้รับใบกำกับภาษีในเดือนภาษีอื่นที่มิใช่เดือนภาษีที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ