views

ใบกำกับภาษี ที่อยู่ของผู้ขายแก้ไขใหม่โดยประทับตรายาง ทำได้หรือไม่?

HIGHLIGHTS
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ในใบกำกับภาษีกรณีทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเขตใหม่ ให้กระทำได้โดยการแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีพร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีกำกับการแก้ไขหรือด้วยวิธีการประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเขตนั้นเท่านั้นตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.46/2537 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบกำกับภาษี ตามมาตรา86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537


February 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ