views

ใบกำกับภาษี เอกสารออกเป็นชุด คืออะไร

HIGHLIGHTS
เอกสารออกเป็นชุด คือการจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน "คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 ถ้าใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในใบกำกับภาษี"

ถ้าผู้ประกอบการต้องการออกเอกสารใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารอื่น
และใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรกจะต้องมีข้อความดังนี้

  1. ใบกำกับภาษี
  2. ชื่อ-ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกใบกำกับภาษี
  3. คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” 

หากใบกำกับภาษีมีข้อความตามข้อ (1) ถึง (3) จะตีพิมพ์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด ออกจากคอมพิวเตอร์ หรือด้วยวิธีการใดก็ได้ สามารถขอคืนภาษีซื้อได้

หากรายการข้อ (1) ถึง (3) รายการข้างต้นจัดพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รายการอื่นๆ จะต้องมาจากคอมพิวเตอร์เท่านั้นถึงสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ ดังนี้

  • ชื่อ ที่อยู่ ของลูกค้า
  • เลขที่ เล่มที่ (ถ้ามี) ของใบกำกับภาษี
  • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
  • มูลค่าของสินค้าหรือของบริการที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

February 10, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ