views

ห้ามออกใบกำกับภาษีโดยใส่ชื่อลูกค้าว่า "สด"

❌ห้ามออกใบกำกับภาษีโดยใส่ชื่อลูกค้าว่า "สด" หรือ "ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม" เพราะเป็นการออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีเป็นความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษปรับเป็นรายกระทง กระทงละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท.

? กรณีที่่ลูกค้าไม่บอกชื่อ ที่อยู่ ให้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อแทน


4 พ.ย. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ