views

ใบลดหนี้ออกได้กรณีไหนบ้าง?

HIGHLIGHTS
ใบลดหนี้ คือ ใบกำกับภาษีชนิดหนึ่ง ที่ออกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากใบกำกับภาษีภาษีที่เคยออก โดยปรับให้ฐานภาษีมีมูลค่าลดลง และภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง โดยประเด็นที่สำคัญของใบลดหนี้มี 2 เรื่อง คือ เหตุการณ์ไหนบ้างที่เราสามารถออกใบลดหนี้ได้ และ เอกสารใบลดหนี้ต้องมีข้อความที่สำคัญอะไรบ้าง

ตอนไหนถึงจะออกใบลดหนี้ ?

การที่จะออกใบลดหนี้ได้นั้น ต้องเกิดการที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้มีการขายสินค้าหรือได้ให้บริการ และมีการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า ซึ่งภายหลังที่มีการออกใบกำกับภาษีนั้น มีเหตุการณ์ที่ทำให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวนลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนั่นเองครับ

เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบการสามารถออก “ใบลดหนี้”

 1. มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
 2. มีการลดราคาค่าบริการเนื่องจากให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน บริการขาดจำนวน คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
 3. ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำโฆษณา
 4. ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือเงินอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อผูกพันในกฎหมาย
 5. มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ซื้อ, มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า/เงินประกัน/เงินมัดจำ ให้กับผู้ซื้อตามข้อตกลงทางการค้า
 6. มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกัน
 7. มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนและผู้ซื้อสินค้า ทั้งนี้ เฉพาะที่กระทำภายในเวลาอันสมควร
 8. มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากการให้บริการบกพร่องหรือให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
 9. มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากไม่มีการให้บริการตามสัญญา

ใบลดหนี้ต้องมีข้อความที่สำคัญอะไรบ้าง

 • คำว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
 • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
 • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น
 • คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
 • ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด


January 27, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ