views

ใบสำคัญจ่าย

HIGHLIGHTS
ใบสำคัญจ่าย สำคัญยังไง? เป็นเอกสารที่ใช้ควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ไม่ให้กิจการจ่ายค่าใช้จ่ายสูงไป ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยทั่วไปในแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย จะออกแบบมาให้มีการลงลายมือชื่อ ผู้จ่ายเงิน ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ และผู้รับเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกค่าใช้จ่ายของกิจการมีการตรวจสอบ ใบสำคัญจ่ายยังช่วยให้นักบัญชีบันทึกบัญชีง่ายขึ้น เพราะมีการระบุชนิดของค่าใช้จ่าย วิธีการจ่ายชำระเงิน เช่น เงินสด, เช็คธนาคาร เป็นต้น

ตัวอย่างใบสำคัญจ่าย

  • กรณีจ่ายเป็นเช็ค ลงวันที่ในใบหัก ณ ที่จ่าย ตามวันที่ในเช็ค
  • กรณีจ่ายเป็นเงินสด ลงวันที่ในใบหัก ณ ที่จ่าย ตามวันที่จ่ายเงิน

ใบสำคัญจ่ายควรแนบเอกสารอะไรบ้าง
1.สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
2.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน  (หลักฐานว่ากิจการจ่ายแล้ว)
3.ต้นฉบับใบแจ้งหนี้วางบิล + สำเนา
(ได้รับจากการวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากกิจการ)
4.ใบสั่งซื้อ(PO) ถ้ามี
(ตอนที่จะสั่งซื้อสินค้า กิจการจะส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้จำหน่ายก่อน)
5.สำเนาใบหัก ณ ที่จ่าย (กรณี รายจ่ายที่ต้องหักภาษี ณ.ที่จ่าย)
6.สำเนาเช็คจ่าย / โอนเงิน แนบหลักฐานการจ่ายเงิน


February 12, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ