views

"ใบหุ้น" ลืมทำระวังค่าปรับโครตโหด

ใบหุ้น เป็นหลักฐานที่บริษัทออกให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงการถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นได้ถือหุ้นจำนวนกี่่หุ้น มูลค่าหุ้นละกี่บาท

? ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับใบหุ้นคือ กรณีบริษัทไม่ได้จัดทำใบหุ้น หรือใส่รายละเอียดในใบหุ้นไม่ครบตามที่กฏหมายกำหนดจะมีโทษปรับบริษัทไม่เกิน 10,000 บาท และกรรมการที่กระทำผิดหรือละเว้น มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท เรียกว่าค่าปรับโครตโหด


5 พ.ย. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ