views

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา เป็นเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ออกให้กับลูกค้าที่สนใจจะซื้อสินค้า เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

ใบเสนอราคาที่ดีจะต้องบอกรายละเอียดสินค้าหรือบริการ ราคา เงื่อนไขการจ่ายชำระเงิน การส่งมอบสินค้าหรือบริการ และเงื่อนไขการรับประกัน เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

>>> เรื่องที่ต้องระมัดระวัง กรณีที่ใบเสนอราคาถูกเซ็นชื่อครบทั้ง 2 ฝั่ง (ผู้ขาย กับ ผู้ซื้อ) เรียบร้อยแล้วจะถือว่าใบเสนอราคาดังกล่าวเป็นสัญญา ถ้าเป็นการจ้างทำของ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมูลค่าสัญญาจ้างทำของทุก 1,000 บาท จะต้องปิดอากรแสตมป์ 1 บาท


October 25, 2022
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ