views

ใบเสร็จแยกค่าของ กับ ค่าแรงหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เราต้องแยกให้ได้ก่อนว่ารายการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นลักษณะไหน ระหว่าง มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า กับ มุ่งความสำเร็จของงาน

มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า

มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า = ขายสินค้า ลักษณะจะเป็นเน้นขายสินค้า แต่บางครั้งอาจจะมีบริการช่วยติดตั้งเล็กๆ น้อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทำให้ขายสินค้าได้ง่ายขึ้น เช่น ซื้อแอร์แถมบริการติดตั้ง, ซื้อเครื่องซักผ้าแถมบริการติดตั้ง เป็นต้น

สรุป: มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า

  • ผู้ขายออกบิลมาแต่ค่าสินค้า ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ผู้ขายออกบิลแยกค่าสินค้า กับ ค่าบริการออกจากกัน ให้เราทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายเฉพาะค่าบริการเท่านั้น

มุ่งความสำเร็จของงาน

มุ่งความสำเร็จของงาน = สัญญาจ้างทำของ คือสัญญาซึ่งผู้รับจ้างตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของ อยู่ที่ผลสำเร็จของงานดังนั้น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับจ้างทำของ ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้า้งทำของ ซึ่งอยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

สรุป: มุ่งความสำเร็จของงาน

หักภาษี ณ ที่จ่าย จาก ค่าของ + ค่าแรง

***ปล. ไม่ว่าจะแยกรายการหรือรวมรายการก็หักค่าของ + ค่าแรง***


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ