views

ไม่อยากเสียรู้สำนักงานบัญชีต้องคุยราคาให้จบ

เคยเจอมั้ยค่าทำบัญชีรายเดือน 1,000 บาท พอตอนเดือน 5 ใกล้ถึงเวลาส่งงบการเงินมาบอกว่า “ค่าปิดงบ 150,000 บาท” ถ้าไม่จ่ายก็เชิญเอาเอกสารทั้งปีคืนไป แล้วไปหาสำนักงานบัญชีอื่นทำบันทึกบัญชีใหม่

วิธีแก้: ผู้ประกอบการจะต้องถามค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนถึงงบการเงิน จะได้รู้ค่าใช้จ่ายทั้งปี เพื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานอื่น และต้องไม่ลืมให้สำนักงานบัญชีทำใบเสนอราคาเป็นหลักฐาน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ควรสอบถามราคา


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ