views

Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้าโปรแกรม RD Prep(ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.1ก)

https://bit.ly/3Jl0cEb

เครดิตผู้จัดทำ: คุณนายอธิฐ สุทธิปัญโญ- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ