รับจดทะเบียนบริษัทรับจดทะเบียนบริษัท โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานทะเบียน มีประสบการณ์จดทะเบียนนิติบุคคลมากกว่า 300 บริษัท

บริษัทให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงงานทะเบียนอื่นๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนนายจ้าง โดยเรามีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการทำงานทะเบียนมาหลายร้อยเคส ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพ และการให้บริการที่รวดเร็ว

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท

***ระยะเวลาในการเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนบริษัทประมาณ 1-2 วันทำการ และหลังจากที่กรรมการเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนบริษัทให้ในวันถัดไป

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

ค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท
ค่าบริคณห์สนธิ
ค่าอากร
ค่าคัดสำเนาเอกสาร
รวมค่าธรรมเนียม
ค่าบริการของสำนักงานบัญชี
รวมทั้งสิ้น

5,000 บาท
500 บาท
400 บาท
450 บาท
6,350 บาท
4,650 บาท
11,000 บาท

ใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับ “เรา” รับฟรี

 • คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
 • แบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็นในการทำธุรกิจ
 • โปรแกรมบันทึกค่าใช้จ่าย และการจัดทำบัญชีภายใน
 • โปรแกรมเงินเดือน

*ฟรีค่าใช้จ่ายในการทำตรายาง 1 อัน
*จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบออนไลน์ให้ฟรี (กรณีที่ต้องการให้ไปจดที่กรมสรรพากรคิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท)

โปรโมชั่นพิเศษเมื่อจ้างเราจดทะเบียนบริษัท นอกจากได้รับข้อแถม 4 อย่างที่ระบุเอาไว้แล้ว
แถมฟรีทำบัญชีให้ฟรี 1 เดือนมูลค่า 3,000 บาท

จดทะเบียนบริษัทต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 คน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน (หน้าที่มีเลขที่ประจำบ้าน)
 • แผนที่ตั้งบริษัท
 • กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มดังนี้
  – หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
  – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
  – สำเนาโฉนดที่ดินของที่ตั้งสำนักงาน
  **คนยินยอมให้ใช้สถานที่จะต้องเป็นเจ้าของกรมสิทธิในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน

บริการงานทะเบียนอื่น

 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 8,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
 • จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท
 • จดทะเบียนเลิกกิจการสำหรับกิจการไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 10,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบการเงิน ค่าสอบบัญชี และค่าปรับภาษีอากรที่อาจจะเกิดขึ้น)