รับคัดหนังสือรับรองบริการคัดหนังสือรับรอง และเอกสารชนิดอื่นๆ ที่สามารถคัดได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่นคัดงบการเงิน คัดรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดตราประทับของบริษัท ซึ่งเรามีพนักงานสามารถไปคัดเอกสารให้ลูกค้าได้ทุกวันทำการและสามารถ scan ส่งเอกสารให้กับลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็ว

  • ประหยัดเวลาเดินทางไปคัดหนังสือรับรอง
  • ได้เอกสารเร่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
  • ไม่ต้องรอคิดกว่า 2-3 ชั่วโมงในการคัดหน้งสือรับรอง
  • คัดหนังสือรับอง -> Scan ส่ง -> จดไปรษณีย์

อัตราค่าบริการคัดหนังสือรับรอง

จำนวนอัตราค่าบริการ
1 รายการ300 บาท
รายการต่อไป50 บาทต่อรายการ
(ค่าบริการสูงสุดต่อครั้งอยู่ที่ 500 บาท)
ค่าส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน 20 บาท EMS 35 บาท

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับหน่วยงานราชการ

ชนิดเอกสารค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองบริษัท200 บาท
งบการเงินบริษัทค่าธรรมเนียม 50 บาท
ถ่ายสำเนาหน้าละ 5 บาท
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)50 บาท
บริคณห์สนธิ(บอจ.2)50 บาท
รับรองตราประทับ(บอจ.3)50 บาท

ตัวอย่างการคำนวณราคา : คัดหนังสือรับรอง 1 ฉบับ โดยให้สแกรนเอกสารส่งทางอีเมล์ และส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายรวม = ค่าบริการคัดเอกสาร 300 บาท + ค่าส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 20 บาท + ค่าธรรมเนียมคัดหนังสือรับรอง 200 บาท
(รวมทั้งหมด 520 บาท)

ถ้าสั่งคัดหนังสือรับรองก่อน 12.00 น. ได้รับเอกสารสแกรน ภายใน 14.00 น. และจะดำเนินการส่งตัวจริงให้ทางไปรณีย์ในตอนเย็นของทุนวัน

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้ตัวสแกรนไปทำธุรกรรมได้ทันที