รับทำบัญชีรับทำบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ และควบคุมคุณภาพโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ผ่านการทำบัญชีให้กับลูกค้าหลายร้อยรายในหลายประเภทธุรกิจ บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด ได้พัฒนาระบบการควบคุมการทำงานของพนักงานบัญชี มีการพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นที่ช่วยทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาทีมงานของบริษัท เพื่อมุ่งมั่นในการให้บริการรับทำบัญชีอย่างมืออาชีพ

ตั้งแต่เริ่มต้นสำนักงานบัญชีจนถึงปัจจุบันผ่านมาแล้วกว่า 10 ปี ลูกค้าที่ใช้บริการทำบัญชีกับบริษัทฯ ไม่เคยมีลูกค้าแม้แต่รายเดียวที่โดยกรมสรรพากรประเมินภาษีย้อนหลัง เนื่องจากความผิดพลาดของการทำบัญชี

ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี

กฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ทุกเดือนนิติบุคคลจะต้องทำการยื่นภาษีประจำเดือน ได้แก่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกันสังคมเป็นต้น การจัดทำบัญชีช่วยทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาวางแผนในการดำเนินธุรกิจได้

ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีให้คุณ

 • จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
 • สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด
 • ผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท

ค่าบริการรับทำบัญชีที่เหมาะสม

เราเป็น บริษัทรับทำบัญชี ที่มุ่งเน้นในการให้บริการ รับทำบัญชี แบบมืออาชีพพนักงานที่ให้บริการจัดทำบัญชีทุกคนจะจบปริญญาตรี สาขาบัญชี ผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานบัญชี และภาษีอย่างเข้มข้น ด้วยการออกแบบระบบการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงาน ทำให้สำนักงานเราสามารถใช้เวลาในการทำงานที่น้อยกว่าคู่แข่งในท้องตลาด ทำให้เราสามารถคิดค่าบริการจัดบัญชีได้ในราคาที่เหมาะสม

อัตราค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือน (รวมค่ายื่นภาษี และประกันสังคม)

แพ็คเก็จปริมาณเอกสารอัตราค่าบริการ (บาท)
S0 – 30 รายการ3,000
M0 – 60 รายการ5,000
L0 – 100 รายการ7,000
XL0 – 150 รายการ10,000

* ค่าบริการดังกล่าวเป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น จะต้องดูความซับซ้อนของธุรกิจประกอบ
** 1 รายการ หมายถึง 1 รายการค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, บิลซื้อ, บิลขาย เป็นต้น
*** ค่าบริการดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน

 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน และรายวันแยกประเภท (ครบ 5 เล่มตามที่กฏหมายกำหนด) ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนรายไตรมาสส่งให้ผู้บริหารเพื่อวางแผนภาษี
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) (ภ.ง.ด.3) (ภ.ง.ด.53) ประจำเดือน
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) (ภ.พ. 36) ประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ประจำรายเดือน
 • จัดทำแบบสำหรับยื่นประกันสังคม และนำส่งประกันสังคมให้กับลูกค้า
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท
 • จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50) ตามประมวลรัษฎากร
 • จัดทำงบการเงินประจำปีได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อนำส่งให้กับกรมพัฒน์และกรมสรรพากร