views

ซื้อของจาก Shopee Lazada แล้วไม่ได้รับใบเสร็จ ทำอย่างไร

1)จัดทำเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

2)แนบหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า + รูปถ่ายสินค้า + หลักฐานการจ่ายชำระเงิน

วิธีนี้สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าแล้วผู้ขายไม่ออกใบเสร็จได้ทุกกรณีเลยครับ ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อของจาก Shopee Lazada เท่านั้น

เอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” จะใช้แก้ไขปัญหากรณีที่กิจการซื้อสินค้าหรือบริการ แล้วผู้ขายสินค้าไม่ได้ออกเอกสารหลักฐานการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการให้ เช่น ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน

กรณีที่เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจำนวนเงินไม่เยอะ เช่น ค่าแมสเซนเจอร์ส่งเอกสาร 50 บาท ผู้ประกอบการสามารถเขียนรายการจ่ายค่าใช้จ่ายลงในเอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินได้เลย” ไม่จำต้องแนบเอกสารอะไรเพิ่มเติม

แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูง กิจการจะต้องแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ว่ากิจการมีการซื้อสินค้าและได้จ่ายเงินไปจริง เช่น หลักฐานการสั่งซื้อสินค้า, หลักฐานการได้รับเสินค้าหรือบริการ เช่น รูปถ่ายสินค้า, หลักฐานการจ่ายชำระเงิน เช่น Slip โอนเงิน เป็นต้น

ใครอยากได้แบบฟอร์มใบรับรองแทบใบเสร็จรับเงิน (Excel File) >> bit.ly/3Ilw0tf

(สำรอง) www.dropbox.com/t/QtE8MHU8Ifvt4zMR


August 24, 2023
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ