ส่งสินค้าทางไปรษณีย์

บทความล่าสุด

ส่งสินค้าทางไปรษณีย์

ส่งสินค้าออกโดยวิธีทางไปรษณีย์ ต้องเสียVATหรือไม่

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออก การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนั้นจะถือเป็นการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 หากผู้ประกอบการส่งออกไม่ทราบข้อกฎหมายส่งออกสินค้าโดยทางไปรษณีย์ โดยเข้าใจว่าสินค้าที่ส่งออกทุกกรณีได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 แต่อาจไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ก็ได้ อาจถูกประเมินภาษีจากเจ้าหน้าที่สรรพากรพร้อมทั้งต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการส่งออก ในกรณีดังกล่าวต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้น คือ การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ผู้ประกอบการจะต้องมีหลักฐาน สำเนาใบขนสินค้าขาออก ที่ผ่านพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงว่ามีการตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรในนามของผู้ประกอบการ ดังนั้นหากผู้ประกอบการได้ส่งออกสินค้าโดยวิธีการทางไปรษณีย์โดยไม่มีหลักฐานดังกล่าวผู้ประกอบการจะไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่จะถือว่าสินค้าที่ส่งโดยวิธีการทางไปรษณีย์นั้น เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรตามมาตรา 77/1 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าสินค้าที่ส่งออกตามมาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีที่มีรายการตามที่กำหนดในมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรและจัดทำรายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) แห่งประมวลรัษฎากรอีกด้วย

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน